Noriko

Regulamin Sklepu

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Shantishop z siedzibą w Elblągu, za pośrednictwem sklepu internetowego shantishop.pl (zwanego dalej: Sklepem Internetowym) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Shantishop z siedzibą w Elblągu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący - zarówno Klient, jak i Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży.
 4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod www.shantishop.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.
 6. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego.
 7. Towar - produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
 8. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.shantishop.pl
 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 13. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 15. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  • firmę kurierską DPD.
  • InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);

§2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem shantishop.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.shantishop.pl prowadzony jest przez ShantiShop Paweł Wojtczak z siedzibą w Elblągu, ul. 3 Maja 15/23, 82-300 Elbląg; REGON: 526103365 oraz NIP: 5782961815.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego; zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej); minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.
 5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Jeśli Klientem jest osoba fizyczna, możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego mają jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Shantishop.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty Umowy sprzedaży pochodzących od osób niespełniających tych warunków.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Shantishop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przez złożeniem Zamówienia.
 9. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.
 10. Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Polska kraju, do którego produkt będzie dostarczony na żądanie Kupującego (np. jeśli sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.
 11. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221, z późn. zm.) art. 106n Klient wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów sprzedaży- paragon, faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez ShantiShop Paweł Wojtczak z siedzibą w Elblągu, ul. 3 Maja 15/23, 82-300 Elbląg na podany w zamówieniu adres mailowy. W przypadku zmiany danych wskazanych w zamówieniu zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania aktualnych danych. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej.

§3
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 2. Warunkiem dokonania zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
 3. Shantishop.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, że skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
  • dopuści się innych działań, które zostaną uznane przez Shantishop.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Shantishop.pl
  • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Shantishop.pl
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Shantishop.pl
  • korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 6. Jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie internetowym, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.

§4
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.shantishop.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 3. Klient może zamówić jeden lub więcej Towarów spośród oferowanych w Sklepie. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Shantishop.pl. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji, jeżeli jej realizacja jest niemożliwa z powodu ograniczeń narzucanych przez producenta danego Towaru. O ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu Zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • czasu dostawy
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Towarów oferowanych przez Shantishop.pl. i zamówionych przez Kupującego.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia z Shantishop.pl. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, w przypadku przyjęcia przez Shantishop.pl. oferty złożonej przez Klienta, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem przyjęcia oferty przez Shantishop.pl. i otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w punkcie 4.8.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z Regulaminem.

§5
Ceny i metody płatności

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki i opłaty. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Towarów oferowanych przez Sklep.
 2. Ceny towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  • płatnością w systemie Przelewy24 – przelew natychmiastowy
  • zapłatą kartą płatniczą Przelewy24 – przelew natychmiastowy
  • przelew natychmiastowy, blik - operator Przelewy24

  Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

  Operatorem płatności jest Przelewy24

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. Płatność za zamówione Towary powinna zostać dokonana w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie może zostać automatycznie anulowane.
 2. Przy płatności przy odbiorze zapłata ceny osobie doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu. Opcja „Płatność przy odbiorze” nie może być stosowana do zapłaty za Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska.
 3. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.
 4. Zamawiany Towar pozostaje własnością Shantishop.pl do chwili całkowitej zapłaty.

§6
Dostawa

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką za pośrednictwem:
  • Paczkomat InPost przedpłata
  • Kurier DPD przedpłata
  • Lub poprzez odbiór własny w punktach wskazanych na stronie sklepu.

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Dostawa i płatności.

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą, do krajów wskazanych na stronie internetowej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Czas kompletowania towaru wynosi 2-5 dni roboczych, w przypadku trwania promocji czas może wydłużyć się do 7 dni roboczych. Na czas kompletowania towaru nie składa się czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika.
 5. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
 6. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się nieaktualny – odpowiedzialność za to ponosi Kupujący.
 7. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.
 8. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: info@shantishop.pl
 9. W przypadku braku spisanego protokołu reklamacyjnego podczas odbierania przesyłki firma zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia reklamacji.
 10. Przy przesyłce do Paczkomatu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku paczkę należy pozostawić w skrytce lub udać się do najbliższego punktu InPost w celu spisania protokołu szkody. Następnie należy niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji i w sposób jasny i szczegółowy opisać wszelkie nieprawidłowości w drodze mailowej na adres: info@shantishop.pl
 11. Aktualne ceny przesyłek określone są na stronie Sklepu.
 12. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę.

§7
Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie wyłącznie do Kupujących będących Konsumentami.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu 14 dni od dnia dostarczenia mu przesyłki.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący ma obowiązek przesłać na adres siedziby Shantishop.pl. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w terminie 14 od otrzymania przesyłki. Shantishop.pl niezwłocznie prześle Kupującemu, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący powinien przygotować produkty oraz przesłać maila wraz z zdjęciami na adres info@shantishop.pl, a następnie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, wysłać przesyłkę ze zwracanym towarem na adres:

  Shantishop.pl
  ul. 3 Maja 15/23
  82-300 Elbląg

 5. Uwaga!!! Wraz z anulowaniem lub zwrotem, bądź częściowym zwrotem zamówienia Klient zobowiązany jest do zwrotu gratisów jeśli w danej sytuacji nie przysługują mu one. Zwroty bez gratisów nie będą uznawane jako kompletne.
 6. Koszty bezpośrednie odesłania zwracanego Towaru ponosi Kupujący. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Shantishop.pl. za zmniejszenie wartości Towaru w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Firma Shantishop.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia przesyłek wysłanych za pobraniem.
 7. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane z zapieczętowanych opakowań po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Zwrot środków za zwrócony Towar nastąpi w ciągu 14 dni od daty przyjęcia produktu w magazynie. Pieniądze zostaną zwrócone w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków.

§8
Reklamacje dotyczące Towarów

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupjący powinien przygotować Towary oraz przesłać maila wraz z ich zdjęciami na adres info@shantishop.pl
 2. W formularzu powinny zostać uwzględnione poniższe informacje:
  • numer Zamówienia, którego dotyczy reklamacja,
  • reklamowany Towar,
  • zdjęcie reklamowanego Towaru;
  • opis wady reklamowanego Towaru;
 3. Kupujący może zostać poproszony o zwrot reklamowanego towaru do siedziby firmy.Koszty zwrotu reklamowanego towaru ponosi Kupujący.
 4. W przypadku uszkodzenia produktu powstałego w transporcie powyższą dokumentację należy wysłać na adres:

  Shantishop.pl
  ul. 3 Maja 15/23
  82-300 Elbląg

 5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni roboczych od momentu przesłania zgłoszenia mailowego lub zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Shantishop.pl. (nie dotyczy wysyłek zagranicznych. Wówczas zwracana jest wartość reklamowanych produktów).
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą uwzględnienia reklamacji.

§9
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Shantishop.pl
 2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Wszelkie informacje w zakresie administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu, którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności znajdującej się na www.shanrishop.pl
 4. Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 3. Klient akceptuje regulamin przy każdorazowym zamówieniu tym samym, sklep nie wysyła bezpośrednio do klientów informacji o zmianach w regulaminie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do Umów sprzedaży zawartych od dnia wejścia treści nowego Regulaminu w życie.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie jednego dnia od publikacji na stronie Sklepu.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Shantishop.pl. a Klientem, który jest Konsumentem, wynikających lub związanych ze stosowaniem lub interpretacją niniejszego Regulaminu zostaje poddane sądom właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Klienta. Rozstrzyganie sporów z pozostałymi Klientami zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Shantishop.pl.